Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Kalendarz prac rady  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

   

Dziś jest: 23 maja 2018,     Imieniny: Iwony, Emilii, Dezyderiusza
  Strona główna\ ...\ Bieżące informacje

  „Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy” - II edycja

   Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z Rzeszowa, ogłosiło rekrutację do projektu pt. „ Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy”, w ramach którego można pozyskać fundusze na podjęcie działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

   Celem projektu jest wsparcie postaw przedsiębiorczych wśród osób młodych do 25 roku życia.

Termin rekrutacji: od 2 do 29 kwietnia 2013 r.

   Kryteria dostępu udziału w projekcie: - osoba zamieszkująca w woj. podkarpackim, - osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego, - osoba, która nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej od dnia 1 stycznia 2008 roku, - osoba nie prowadząca działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych i przystąpieniem do udziału w projekcie, - osoba nie planująca prowadzenia działalności gospodarczej w sektorach wyłączonych z ubiegania się o wsparcie w PO KL i przejętej po członku rodziny ( rodzicach, współmałżonku, dzieciach, rodzeństwie ).

Kandydaci na uczestników projektu spełniający ponadto poniższe kryteria preferencyjne otrzymają dodatkowe punkty na etapie oceny dokumentów rekrutacyjnych ( max. 20 pkt.):

  • osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna minimum 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji  ( 5 pkt. ),
  • osoba zamieszkująca w jednym z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia wśród osób do 25 roku życia: przeworskim, ropczycko-sędziszowskim, dębickim, przemyskim – ( 5 pkt. ),
  • osoba zamierzająca prowadzić działalność w jednym z powiatów o najniższym nasyceniu przedsiębiorczości: bieszczadzkim, brzozowskim, strzyżowskim – ( 5 pkt. ),
  • osoba zamierzająca prowadzić działalność w sektorach dochodowych: usługach lub produkcji – ( 5 pkt. ).

W ramach projektu dostępne są następujące formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo –doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania wniosku i opracowania biznes planu na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Każdy uczestnik projektu skorzysta z szkolenia w wymiarze 56 godzin lekcyjnych oraz 6 godzin doradztwa indywidualnego po zakończeniu szkolenia;
  • wsparcie finansowe tzw. jednorazowa dotacja inwestycyjna na pokrycie wydatków inwestycyjnych, o które ubiegać się będzie uczestnik projektu do wysokości 40 000 zł. Środki z tej formy wsparcia będą mogły być przeznaczone na pokrycie wydatków, uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione, a są to m.in.; zakup nowych środków trwałych, zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona będzie ewidencja ilościowa lub ilościowo – wartościowa, zakup używanych środków trwałych i wyposażenia, specjalistyczne środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych niezbędnych do prowadzenia danej działalności gospodarczej;
  • podstawowe wsparcie pomostowe, w wysokości 1500 zł., przez okres 6 miesięcy, o które mogą ubiegać się uczestnicy którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną. Środki te mają ułatwić początkującemu przedsiębiorcy pokrycie opłat ponoszonych w pierwszym okresie prowadzenia działalności, w tym: kosztów ZUS, podatku, składki na ubezpieczenie zdrowotne, koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń, opłaty za media, usługi księgowe, koszty materiałów biurowych, koszty działań informacyjno – promocyjno – marketingowych, itp.

Środki finansowe są przyznawane w kwotach brutto. Uczestnik projektu będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej, na utworzenie której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, w przeciwnym razie ma obowiązek zwrotu otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami.

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie projektu; http://www.procarpathia.pl/ , które należy złożyć we wskazanym terminie rekrutacyjnym w Biurze Projektu pod adresem; Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „ Pro Carpathia”, ul. Gałęziowskiego 6/319, 35- 074 Rzeszów, lokal nr 318. ( tel. 17 862 34 93 ) osobiście lub drogą pocztową. W ramach tego projektu ostatecznie dofinansowanie na podjecie działalności gospodarczej otrzyma 32 osoby z województwa podkarpackiego.

   Szczegółowe informacje na temat powyższego projektu, można uzyskać na stronie Stowarzyszenia; http://www.procarpathia.pl/ a także w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów, przy ul. Kościuszki 5, I piętro (naprzeciw Kościoła Św. Stanisława), który czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 15:00, lub pod nr tel. 16 632 18 80.


Informacje wprowadził: Tomasz Mach 2013-04-03 10:35:45
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2013-04-03 10:38:26


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: