Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Kalendarz prac rady  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

   

Dziś jest: 22 marca 2018,     Imieniny: Katarzyny, Bogusława, Kazimierza
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Ogłoszenie Wójta Gminy Lubaczów o przeprowadzeniu wyborów na ławników Sądu Rejonowego w Lubaczowie

   Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z późn. zm.).
   Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia  12 maja  2011 r. Rada Gminy Lubaczów na kadencję 2012-2015 dokona wyboru 1 ławnika dla potrzeb Sądu Rejonowego w Lubaczowie:
   Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od  roku,
5) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
6) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
 
   Kandydatów zgłaszają - w terminie do 30 czerwca 2011 r.:
-  prezesi sądów,
-  stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
-  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubaczów.
 
   Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.  Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

   Do zgłoszenia kandydata dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

   Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Wzór karty do pobrania poniżej. Karta zgłoszenia dostępna będzie również  pokoju nr 4 Urzędu Gminy Lubaczów.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
1) 2 zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego,
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


 
Zgłoszenia należy składać
w sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów, (pok. nr 4)

w terminie do 30 czerwca 2011 r. w godzinach  pracy UrzęduInformacje wprowadził: Tomasz Mach 2011-06-14 08:47:10
Ostatnia modyfikacja: Tomasz Mach 2011-06-15 08:20:43


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
   
 Kalendarz wydarzeń  
 Dane teleadresowe  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Gmina w obiektywie  
 Dokumenty strategiczne  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: