Rada Gminy  
 Radni Rady Gminy  
 Przewodniczący Rady  
 Komisje Rady  
 Imienne wykazy głosowań radnych oraz nagrania obrad sesji  
   

    Gmina  
 Herb, sztandar, flaga  
 Honorowi obywatele  
 Historia  
 Gmina w liczbach  
 Sołectwa  
 Warunki przyrodnicze  
 Rezerwat Kamienne  
 Publikacje  
   

    Urząd - kontakt  
 Władze  
 Struktura Urzędu  
 Karty informacyjne  
 Jednostki organizacyjne  
   

    RODO  
 Klauzula informacyjna  
   

   

Dziś jest: 18 czerwca 2019,     Imieniny: Elżbiety, Marka, Amandy
  Strona główna\ ...\ Aktualności

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej ogłasza nabór na wolne stanowisko terapeuty zajęciowego

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

ogłasza nabór na wolne stanowisko

terapeuty zajęciowego

 

 

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI OGŁASZAJĄCEJ NABÓR:

 

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej

Krowica Lasowa 86

37-625 Krowica Sama

Tel. 575 789 091

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie n w/w stanowisku.
  1. Wykształcenie wyższe w zakresie - pedagogika terapeutyczna, specjalna, oligofrenopedagogika, psychologia lub wykształcenie wyższe pokrewne lub studia podyplomowe w zakresie – terapia zajęciowa

 

 1. Doświadczenie zawodowe: wymagany staż pracy – 1 rok pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego.

 

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność pracy zespołowej;
 2.  umiejętność organizowania pracy własnej;
 3.  umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 4.  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 5.  odporność na sytuacje stresowe;
 6.  umiejętność współdziałania i współpracy;
 1. zdolności artystyczne, manualne, organizacyjne;
 1. prawo jazdy kat. B;
 2. dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

 

 

 

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Przygotowanie zajęć pod względem materialnym oraz przygotowanie stanowiska pracy.
 2. Prowadzenie zajęć manualnych, czytanie opowiadań, dyskusja na określone tematy, rozmowy indywidualne,
 3. Realizacja planów opieki indywidualnej.
 4. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zajęć przez mieszkańców,
 5. Zabezpieczenie mieszkańców uczestniczących w zajęciach przed nieszczęśliwym wypadkiem, przestrzeganie przepisów bhp i p. poz.
 6. Bieżące prowadzenie dziennika terapii oraz sporządzanie miesięcznych planów pracy wg których prowadzone będą zajęcia terapeutyczne.
 7. Ścisła współpraca z pracownikami pierwszego kontaktu, opiekunami, pielęgniarkami.
 8. Współudział z psychologiem i pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu konfliktów między mieszkańcami.
 9. Pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych i innych.
 10. Organizowanie wystaw prac mieszkańców, pomoc w dekorowaniu Domu.
 11. Doprowadzanie i odprowadzanie mieszkańców na zajęcia terapeutyczne.
 12. Dbałość o wygląd estetyczny uczestników terapii.
 13. Uczestniczenie w życiu Domu.
 1. Prowadzenie  dziennika zajęć.
 2. Dokonywanie  okresowej oceny efektów terapii i przygotowywanie wynikających z oceny wniosków.
 3. Stały kontakt z personelem Domu wykonującym inne funkcje.
 1. Udział w naradach personelu organizowanych przez administrację Domu.
 2. Realizowanie zadań wynikających z założeń organizacyjnych Domu.
 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez czynny udział w organizowanych szkoleniach i samokształcenie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. List motywacyjny,
 2. Życiorys ( CV),
 3. Udokumentowany przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia).
 4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz zdobyte kwalifikacje zawodowe ( kserokopie dyplomów),
 5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 6. Kwestionariusz osobowy zał. 1.
 7. Oświadczenie o obywatelstwie polskim – zał. 2
 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. – zał. 3
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe. – zał. 4.
 10. Oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska. Zał. 5.
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji – zał. 6.

Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 0%.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: 01.07.2019 r.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy –  1 etat.


Miejsce zatrudnienia: Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37 – 625 Krowica Sama.

 

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie z napisem „ NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO”. Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.

Dokumenty należy złożyć  w terminie do dnia 17.06.2019 R. do godz. 15.30. W przypadku nadesłania dokumentów pocztą liczy się data wpływu dokumentacji do DPS w Krowicy Lasowej.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje / dokumenty nie podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU umieszczona będzie na stronie internetowej https://dpskrowica.pl/ogloszenia/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej.


Informacje wprowadził: Mariusz Pieróg 2019-06-04 12:01:51
Ostatnia modyfikacja: Mariusz Pieróg 2019-06-04 12:08:11


 Aktualności  
 Zapowiedzi  
 Sołectwa  
   
 Dane teleadresowe  
 Kalendarz wydarzeń  
   
 Informacje/ogłoszenia
/podatki
 
 Rewitalizacja  
 Realizowane inwestycje  
 Nowa Gazeta  
 Sport  
 Sport szkolny  
 Dla rolników !  
 Przetargi aktualne  
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych  
 Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości  
 Zapytania ofertowe  
 Archiwum przetargów  
 Nieruchomości na sprzedaż  
 Gminny Zespół Reagowania  
 Dokumenty strategiczne  
  Wybory do Europarlamentu 2019  
 Archiwum  
 
  Przedsiębiorczość
   
 Biuro Obsługi Inwestora Gminy Lubaczów  
 
  Organizacje pozarządowe
 
  SISGGL
 Równać Szanse  
 
 
 
Ver. 0.9997   
© 2007 - 10 .: Urząd Gminy Lubaczów :. RiPG .: